CONTACT

> CONTACT > 프로모션

프로모션

작성자 셀파 등록일 20-09-02 19:38 조회수 12,238
첨부파일
제목 [셀파세미컴] RUN-IC 대체품 리스트

 

 

 

MCP631 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS821 RUN IC 
MCP632 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS822 RUN IC 
MCP634 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS824 RUN IC 
MCP6291 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS721 RUN IC 
MCP6292 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS722 RUN IC 
MCP6294 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS724 RUN IC 
MCP6491 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS621 RUN IC 
MCP6492 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS622 RUN IC 
MCP6494 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS624 RUN IC 
MCP601 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS521 RUN IC 
MCP6L1 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS521 RUN IC 
MCP602 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS522 RUN IC 
MCP6L2 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS522 RUN IC 
MCP604 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS524 RUN IC 
MCP6L4 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS524 RUN IC 
MCP6L01 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS321 RUN IC 
MCP6L02 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS358 RUN IC 
MCP6L04 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS324 RUN IC 
MCP6001 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS6331 RUN IC 
MCP6401 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS6331 RUN IC 
MCP6002 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS6332 RUN IC 
MCP6402 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS6332 RUN IC 
MCP6004 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS6334 RUN IC 
MCP6404 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS6334 RUN IC 
MCP6241 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS221 RUN IC 
MCP6242 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS222 RUN IC 
MCP6244 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS224 RUN IC 
MCP6231 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS121 RUN IC 
MCP6232 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS122 RUN IC 
MCP6234 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS124 RUN IC 
MCP6V61 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
MCP6V71 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
MCP6V81 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
MCP6V91 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
MCP6V62 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
MCP6V72 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
MCP6V82 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
MCP6V92 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
MCP6V64 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8554 RUN IC 
MCP6V74 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8554 RUN IC 
MCP6V84 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8554 RUN IC 
MCP6V94 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8554 RUN IC 
MCP6V66 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8557 RUN IC 
MCP6V51 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8557 RUN IC 
MCP6V67 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8558 RUN IC 
MCP6V69 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8559 RUN IC 
MCP6V61 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8538 RUN IC 
MCP6V71 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8538 RUN IC 
MCP6V62 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS8539 RUN IC 
MCP6V72 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS8539 RUN IC 
MCP6V11 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8521 RUN IC 
MCP6V31 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8521 RUN IC 
TC7652 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8521 RUN IC 
MCP6V12 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS8522 RUN IC 
MCP6V32 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS8522 RUN IC 
MCP6V34 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8524 RUN IC 
MCP6V16 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8511 RUN IC 
MCP6V36 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8511 RUN IC 
MCP6V17 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
MCP6V37 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
MCP6V19 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8514 RUN IC 
MCP6V39 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8514 RUN IC 
MCP6021 Microchip IC OPAMP SOT23-5 RS8561 RUN IC 
MCP6V91 Microchip IC OPAMP SOT23-5 RS8561 RUN IC 
MCP621 Microchip IC OPAMP SOT23-5 RS8561 RUN IC 
MCP6022 Microchip IC OPAMP SOP8 RS8562 RUN IC 
MCP6V92 Microchip IC OPAMP SOP8 RS8562 RUN IC 
MCP622 Microchip IC OPAMP SOP8 RS8562 RUN IC 
MCP6024 Microchip IC OPAMP TSSOP14 RS8564 RUN IC 
MCP6V94 Microchip IC OPAMP TSSOP14 RS8564 RUN IC 
MCP624 Microchip IC OPAMP TSSOP14 RS8564 RUN IC 
MCP6041 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8031 RUN IC 
MCP6042 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8032 RUN IC 
MCP6044 Microchip IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8034 RUN IC 
MCP6141 Microchip IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8051 RUN IC 
MCP6142 Microchip IC OPAMP SOP8/MSOP8/DFN2x2 RS8052 RUN IC 
MCP6541 Microchip IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8901 RUN IC 
MCP6541U Microchip IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8907 RUN IC 
MCP65R41 Microchip IC Comparators SOT23-6 RS8912 RUN IC 
MCP6546R Microchip IC Comparators SOT23-5 RS331 RUN IC 
MCP6566 Microchip IC Comparators SOT23-5 RS331 RUN IC 
MCP6547 Microchip IC Comparators SOP8 RS393 RUN IC 
MCP6567 Microchip IC Comparators SOP8 RS393 RUN IC 
MCP6549 Microchip IC Comparators SOP14/TSSOP14 RS339 RUN IC 
MCP6569 Microchip IC Comparators SOP14/TSSOP14 RS339 RUN IC 
MCP17xx Microchip Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3236 RUN IC 
MCP18xx Microchip Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3236 RUN IC 
MCP17xx Microchip Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3221 RUN IC 
MCP18xx Microchip Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3221 RUN IC 
MCP1703 Microchip Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 RS3002 RUN IC 
MCP1703 Microchip Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 RS3007 RUN IC 
MCP1703 Microchip Linear Regulator SOT23-3/SOT89-3 RS75xx-1 RUN IC 
OPA322 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS821 RUN IC 
OPA2322 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS822 RUN IC 
OPA4322 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS824 RUN IC 
LM358 TI IC OPAMP SOP8 LM358 RUN IC 
TL431 TI Voltage Reference SOT23 RS431 RUN IC 
TL432 TI Voltage Reference SOT23 RS432 RUN IC 
LMV721 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS721 RUN IC 
TLV316 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS721 RUN IC 
OPA316 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS721 RUN IC 
LMV722 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS722 RUN IC 
TLV2316 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS722 RUN IC 
OPA2316 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS722 RUN IC 
LMV724 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS724 RUN IC 
TLV4316 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS724 RUN IC 
OPA4316 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS724 RUN IC 
OPA374 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS621 RUN IC 
LMV821 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS621 RUN IC 
TLV2361 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS621 RUN IC 
LMV710 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS621 RUN IC 
OPA2374 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS622 RUN IC 
LMV822 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS622 RUN IC 
TLV2362 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS622 RUN IC 
LMV712 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS622 RUN IC 
OPA4374 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS624 RUN IC 
LMV824 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS624 RUN IC 
TLV2364 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS624 RUN IC 
LMV714 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS624 RUN IC 
TLV314 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS521 RUN IC 
TLV341 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS521 RUN IC 
TLV2314 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS522 RUN IC 
TLV342 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS522 RUN IC 
TLV4314 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS524 RUN IC 
TLV344 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS524 RUN IC 
LMV321 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS321 RUN IC 
TLV9001 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS321 RUN IC 
LMV358 TI IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS358 RUN IC 
TLV9002 TI IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS358 RUN IC 
LMV324 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS324 RUN IC 
TLV9004 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS324 RUN IC 
OPA348 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS6331 RUN IC 
LMV611 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS6331 RUN IC 
TLV6001 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS6331 RUN IC 
TLV313 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS6331 RUN IC 
OPA2348 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS6332 RUN IC 
LMV612 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS6332 RUN IC 
TLV6002 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS6332 RUN IC 
TLV2313 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS6332 RUN IC 
OPA4348 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS6334 RUN IC 
LMV614 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS6334 RUN IC 
TLV6004 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS6334 RUN IC 
TLV4313 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS6334 RUN IC 
TLV9042 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS222 RUN IC 
OPA334 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
OPA335 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
OPA388 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
LMP2022 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
OPA2334 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
OPA2335 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
OPA2388 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
OPA4334 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8554 RUN IC 
OPA4335 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8554 RUN IC 
OPA4338 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8554 RUN IC 
OPA378 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8557 RUN IC 
OPA376 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8557 RUN IC 
OPA2376 TI IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8558 RUN IC 
OPA4376 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8559 RUN IC 
TLV333 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8521 RUN IC 
TLV2333 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8522 RUN IC 
OPA330 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8511 RUN IC 
OPA317 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8511 RUN IC 
OPA333 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8511 RUN IC 
OPA2330 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
OPA2317 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
OPA2333 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
TLV2252 TI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
OPA2330 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8514 RUN IC 
OPA2317 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8514 RUN IC 
OPA2333 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8514 RUN IC 
TLV2254 TI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8514 RUN IC 
LPV529 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8031 RUN IC 
TLV521 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8031 RUN IC 
TLV522 TI IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8032 RUN IC 
TLV379 TI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8051 RUN IC 
LPV7215 TI IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8901 RUN IC 
TLV3491 TI IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8901 RUN IC 
TLV7291 TI IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8901 RUN IC 
LPV7215 TI IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8907 RUN IC 
TLV7041 TI IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8907 RUN IC 
LMV7271 TI IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8907 RUN IC 
TLV3011 TI IC Comparators SOT23-6 RS8912 RUN IC 
LMV331 TI IC Comparators SOT23-5 RS331 RUN IC 
LMV393 TI IC Comparators SOP8 RS393 RUN IC 
LMV339 TI IC Comparators SOP14/TSSOP14 RS339 RUN IC 
TS5A9411 TI IC Switch SC70-6 RS2101 RUN IC 
TS5A623157 TI IC Switch MSOP-10 RS2102 RUN IC 
TS5A23160 TI IC Switch MSOP-10 RS2102 RUN IC 
TS5A23159 TI IC Switch MSOP-10 RS2102 RUN IC 
TS5A4624 TI IC Switch MSOP-8 RS2103 RUN IC 
LMS4684 TI IC Switch TDFN-3x3-10/MSOP-10 RS2105 RUN IC 
TS5A3157 TI IC Switch SC70-6/SOT23-6 RS2057 RUN IC 
TS3A44159 TI IC Switch TQFN-3×3-16L RS2099 RUN IC 
TS3A44159 TI IC Switch TQFN-3×3-16L RS2299 RUN IC 
TS5A3159 TI IC Switch SC70-6 RS2257 RUN IC 
TS3A3160 TI IC Switch SC70-6 RS2257 RUN IC 
TS3A5223 TI IC Switch QFN-1.8×1.4-10L RS2332 RUN IC 
CD4051 TI IC Switch  RS2251 RUN IC 
CD4052 TI IC Switch  RS2252 RUN IC 
CD4053 TI IC Switch  RS2253 RUN IC 
SN74LV4066 TI IC Switch  RS2254 RUN IC 
SN74HC4066 TI IC Switch  RS2254 RUN IC 
SN74LVC1G66 TI IC Switch SOT23-5 RS2166 RUN IC 
TS5A1066 TI IC Switch SOT23-5 RS2166 RUN IC 
SN74LVC2G66 TI IC Switch MSOP8 RS2266 RUN IC 
TS5A2066 TI IC Switch MSOP8 RS2266 RUN IC 
TS5A22362 TI IC Switch QFN-1.8×1.4-10L RS2117 RUN IC 
TS5A22364 TI IC Switch QFN-1.8×1.4-10L RS2117 RUN IC 
TPS793 TI Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3236 RUN IC 
TLV702 TI Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3236 RUN IC 
TLV709
TLV7A24
TI Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 RS3005 RUN IC 
TI Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 RS3002 RUN IC 
TLV709
TLV7A24
TI Linear Regulator SOT23-3/SOT89-3 RS73xx-1 RUN IC 
TI Linear Regulator RUN IC 
TXS0102 TI Voltage-Level Translator SOT23-8/VSSOP/DFN RS0102 RUN IC 
ADA4665-2 ADI IC OPAMP SOP8 LM358 RUN IC 
LT1431 ADI Voltage Reference SOT23 RS431 RUN IC 
LT1034 ADI Voltage Reference SOT23 RS431 RUN IC 
LT1431 ADI Voltage Reference SOT23 RS432 RUN IC 
LT1034 ADI Voltage Reference SOT23 RS432 RUN IC 
AD8691 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS721 RUN IC 
AD8692 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP RS722 RUN IC 
AD8694 ADI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS724 RUN IC 
AD8608 ADI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS724 RUN IC 
ADA4528-1 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS521 RUN IC 
ADA4528-2 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP RS522 RUN IC 
ADA4692-2 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP RS522 RUN IC 
ADA4692-4 ADI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS524 RUN IC 
AD8541 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS6331 RUN IC 
AD8541 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP RS6332 RUN IC 
AD8544 ADI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS6334 RUN IC 
AD8613 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS221 RUN IC 
AD8617 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP RS222 RUN IC 
AD8619 ADI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS224 RUN IC 
AD8551 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
AD8571 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
AD8628 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
LTC2050 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
AD8552 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
AD8572 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
AD8629 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
LTC2051 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
AD8554 ADI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8554 RUN IC 
AD8574 ADI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8554 RUN IC 
AD8630 ADI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8554 RUN IC 
LTC2052 ADI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8554 RUN IC 
ADA4051-1 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8557 RUN IC 
ADA4051-2 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8558 RUN IC 
LTC6081 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8558 RUN IC 
LTC6082 ADI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8559 RUN IC 
AD8628 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8538 RUN IC 
AD8629 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8539 RUN IC 
AD8538 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8521 RUN IC 
AD8539 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8522 RUN IC 
AD8503 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8511 RUN IC 
AD8505 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8511 RUN IC 
AD8506 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
AD8507 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
LTC6078 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
LTC6079 ADI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8514 RUN IC 
AD8616 ADI IC OPAMP SOP8 RS8562 RUN IC 
AD8618 ADI IC OPAMP TSSOP14 RS8564 RUN IC 
LTC6246 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8751 RUN IC 
ADA4891-1 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8751 RUN IC 
LTC6247 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8752 RUN IC 
ADA4891-2 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8752 RUN IC 
LTC6248 ADI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8754 RUN IC 
ADA4891-4 ADI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8754 RUN IC 
AD8500 ADI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8031 RUN IC 
AD8502 ADI IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8032 RUN IC 
AD8504 ADI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8034 RUN IC 
ADCMP371 ADI IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8901 RUN IC 
ADCMP371 ADI IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8907 RUN IC 
ADCMP394 ADI IC Comparators SOT23-6 RS8912 RUN IC 
ADCMP370 ADI IC Comparators SOT23-5 RS331 RUN IC 
ADG719 ADI IC Switch SC70-6 RS2101 RUN IC 
ADG819 ADI IC Switch SC70-6 RS2101 RUN IC 
ADG779 ADI IC Switch SC70-6 RS2101 RUN IC 
ADG836 ADI IC Switch MSOP-10 RS2102 RUN IC 
ADG736 ADI IC Switch MSOP-10 RS2102 RUN IC 
ADG839 ADI IC Switch MSOP-8 RS2103 RUN IC 
ADG849 ADI IC Switch MSOP-8 RS2103 RUN IC 
ADG787 ADI IC Switch TDFN-3x3-10/MSOP-10 RS2105 RUN IC 
ADG701L ADI IC Switch SOT23-5 RS2166 RUN IC 
ADG702L ADI IC Switch SOT23-5 RS2166 RUN IC 
ADG741 ADI IC Switch SOT23-5 RS2166 RUN IC 
ADG742 ADI IC Switch SOT23-5 RS2166 RUN IC 
ADG721 ADI IC Switch MSOP8 RS2266 RUN IC 
ADG722 ADI IC Switch MSOP8 RS2266 RUN IC 
ADG723 ADI IC Switch MSOP8 RS2266 RUN IC 
ADG811 ADI IC Switch TSSOP-16 RS2259 RUN IC 
ADG812 ADI IC Switch TSSOP-16 RS2259 RUN IC 
ADP1710 ADI Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3236 RUN IC 
ADP162 ADI Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3221 RUN IC 
ADP163 ADI Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3221 RUN IC 
ADP165 ADI Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3221 RUN IC 
ADP166 ADI Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3221 RUN IC 
LM358 ONSEMI IC OPAMP SOP8 LM358 RUN IC 
NCS2003 ONSEMI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS621 RUN IC 
NCS20032 ONSEMI IC OPAMP SOP8/MSOP RS622 RUN IC 
NCS20034 ONSEMI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS624 RUN IC 
NCS20061 ONSEMI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS521 RUN IC 
LMV821 ONSEMI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS521 RUN IC 
NCS20062 ONSEMI IC OPAMP SOP8/MSOP RS522 RUN IC 
NCS20064 ONSEMI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS524 RUN IC 
LMV824 ONSEMI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS524 RUN IC 
LMV931 ONSEMI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS321 RUN IC 
LMV321 ONSEMI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS321 RUN IC 
LMV301 ONSEMI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS321 RUN IC 
LMV932 ONSEMI IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS358 RUN IC 
LMV358 ONSEMI IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS358 RUN IC 
LMV324 ONSEMI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS324 RUN IC 
NCS20081 ONSEMI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS6331 RUN IC 
NCS20082 ONSEMI IC OPAMP SOP8/MSOP RS6332 RUN IC 
NCS20084 ONSEMI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS6334 RUN IC 
NCS20091 ONSEMI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS221 RUN IC 
NCS20092 ONSEMI IC OPAMP SOP8/MSOP RS222 RUN IC 
NCS20094 ONSEMI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS224 RUN IC 
NCS333 ONSEMI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8521 RUN IC 
NCS2333 ONSEMI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8522 RUN IC 
NCS4333 ONSEMI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8524 RUN IC 
NCS21871 ONSEMI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8511 RUN IC 
NCS325 ONSEMI IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8511 RUN IC 
NCS21872 ONSEMI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
NCS2325 ONSEMI IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
NCS21874 ONSEMI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8514 RUN IC 
NCS2345 ONSEMI IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8514 RUN IC 
LMV331 ONSEMI IC Comparators SOT23-5 RS331 RUN IC 
LMV393 ONSEMI IC Comparators SOP8 RS393 RUN IC 
LMV339 ONSEMI IC Comparators SOP14/TSSOP14 RS339 RUN IC 
NLAS4599 ONSEMI IC Comparators SC70-6 RS2101 RUN IC 
NLAST4599 ONSEMI IC Comparators SC70-6 RS2101 RUN IC 
NLAS4599 ONSEMI IC Comparators MSOP-8 RS2103 RUN IC 
FSA3157 ONSEMI IC Switch SC70-6/SOT23-6 RS2057 RUN IC 
NC7SB3157 ONSEMI IC Switch SC70-6/SOT23-6 RS2057 RUN IC 
NLAS3899B ONSEMI IC Switch TQFN-3×3-16L RS2299 RUN IC 
NLAS4717 ONSEMI IC Switch MSOP/QFN-1.8×1.4-10L RS2058 RUN IC 
FSUSB42 ONSEMI IC Switch UTQFN-1.8×1.4-10L/MSOP-10 RS2227 RUN IC 
FSUSB30 ONSEMI IC Switch UTQFN-1.8×1.4-10L/MSOP-10 RS2228 RUN IC 
FSUSB40 ONSEMI IC Switch UTQFN-1.8×1.4-10L/MSOP-10 RS2228 RUN IC 
FSA4157 ONSEMI IC Switch SC70-6 RS2257 RUN IC 
NLAS4157 ONSEMI IC Switch SC70-6 RS2257 RUN IC 
NLAS5223 ONSEMI IC Switch QFN-1.8×1.4-10L RS2332 RUN IC 
MC74HC4851A ONSEMI IC Switch  RS2251 RUN IC 
MC74HC4852A ONSEMI IC Switch  RS2252 RUN IC 
MC74VHC1G66 ONSEMI IC Switch SOT23-5 RS2166 RUN IC 
NC7SZ66 ONSEMI IC Switch SOT23-5 RS2166 RUN IC 
NC7WB66 ONSEMI IC Switch MSOP8 RS2266 RUN IC 
FSA266 ONSEMI IC Switch MSOP8 RS2266 RUN IC 
NLAS2750 ONSEMI IC Switch QFN-1.8×1.4-10L RS2118 RUN IC 
FSA550 ONSEMI IC Switch WLCSP/QFN RS550 RUN IC 
NCP114 ONSEMI Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3236 RUN IC 
NCP103 ONSEMI Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3236 RUN IC 
NCP730 ONSEMI Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 RS3005 RUN IC 
NCP718 ONSEMI Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 RS3005 RUN IC 
NLSX4402 ONSEMI Voltage-Level Translator SOT23-8/VSSOP/DFN RS0102 RUN IC 
NLSX4403 ONSEMI Voltage-Level Translator SOT23-8/VSSOP/DFN RS0102 RUN IC 
NSLX3373 ONSEMI Voltage-Level Translator SOT23-8/VSSOP/DFN RS0102 RUN IC 
NSLX4373 ONSEMI Voltage-Level Translator SOT23-8/VSSOP/DFN RS0102 RUN IC 
TSV991 ST IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS821 RUN IC 
LM358 ST IC OPAMP SOP8 LM358 RUN IC 
TL431 ST Voltage Reference SOT23 RS431 RUN IC 
TL432 ST Voltage Reference SOT23 RS432 RUN IC 
TSV911 ST IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS621 RUN IC 
TSV912 ST IC OPAMP SOP8/MSOP RS622 RUN IC 
TSV914 ST IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS624 RUN IC 
TSV6391 ST IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS521 RUN IC 
LMV821 ST IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS521 RUN IC 
TSV6392 ST IC OPAMP SOP8/MSOP RS522 RUN IC 
LMV822 ST IC OPAMP SOP8/MSOP RS522 RUN IC 
TSV6394 ST IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS524 RUN IC 
LMV824 ST IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS524 RUN IC 
LMV321 ST IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS321 RUN IC 
LMV358 ST IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS358 RUN IC 
LMV324 ST IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS324 RUN IC 
TSV521 ST IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS6331 RUN IC 
TSV6291 ST IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS6331 RUN IC 
TSV522 ST IC OPAMP SOP8/MSOP RS6332 RUN IC 
TSV6292 ST IC OPAMP SOP8/MSOP RS6332 RUN IC 
TSV524 ST IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS6334 RUN IC 
TSV6294 ST IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS6334 RUN IC 
TSV6191 ST IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS221 RUN IC 
TSV621 ST IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS221 RUN IC 
TSV6192 ST IC OPAMP SOP8/MSOP RS222 RUN IC 
TSV622 ST IC OPAMP SOP8/MSOP RS222 RUN IC 
TSV624 ST IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS224 RUN IC 
TSV611 ST IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS121 RUN IC 
TSV612 ST IC OPAMP SOP8/MSOP RS122 RUN IC 
OP2ZHA ST IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8521 RUN IC 
TSZ122 ST IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8521 RUN IC 
OP2ZHA ST IC OPAMP SOP8/MSOP RS8522 RUN IC 
TSZ122 ST IC OPAMP SOP8/MSOP RS8522 RUN IC 
OP4ZHA ST IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8524 RUN IC 
TSZ124 ST IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8524 RUN IC 
OA1MPA ST IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8511 RUN IC 
OA2MPA ST IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
OA4MPA ST IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8514 RUN IC 
TS881 ST IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8901 RUN IC 
LMV331 ST IC Comparators SOT23-5 RS331 RUN IC 
TS331 ST IC Comparators SOT23-5 RS331 RUN IC 
LMV393 ST IC Comparators SOP8 RS393 RUN IC 
TS332 ST IC Comparators SOP8 RS393 RUN IC 
LMV339 ST IC Comparators SOP14/TSSOP14 RS339 RUN IC 
TS334 ST IC Comparators SOP14/TSSOP14 RS339 RUN IC 
STG719 ST IC Switch SC70-6 RS2101 RUN IC 
STG3157 ST IC Switch SC70-6/SOT23-6 RS2057 RUN IC 
M74HC4851 ST IC Switch  RS2251 RUN IC 
M74HC4852 ST IC Switch  RS2252 RUN IC 
M74HC4851 ST IC Switch  RS2253 RUN IC 
LD59030 ST Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3236 RUN IC 
LD39020 ST Linear Regulator SOT23-3/SOT23-6/DFN RS3236 RUN IC 
LDK120 ST Linear Regulator SOT23-3/SOT23-7/DFN RS3236 RUN IC 
LDK130 ST Linear Regulator SOT23-3/SOT23-8/DFN RS3236 RUN IC 
STLQ015 ST Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3221 RUN IC 
STLQ020 ST Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3221 RUN IC 
STLQ50 ST Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3221 RUN IC 
LD39030 ST Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3221 RUN IC 
TP2401 3PEAK IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS821 RUN IC 
TP2402 3PEAK IC OPAMP SOP8/MSOP RS822 RUN IC 
TP2404 3PEAK IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS824 RUN IC 
LM358 3PEAK IC OPAMP SOP8 LM358 RUN IC 
LM2904 3PEAK IC OPAMP SOP8 LM358 RUN IC 
TP2411 3PEAK IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS721 RUN IC 
TP2412 3PEAK IC OPAMP SOP8/MSOP RS722 RUN IC 
TP2414 3PEAK IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS724 RUN IC 
TP2431 3PEAK IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS621 RUN IC 
TP1561A 3PEAK IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS621 RUN IC 
TP2432 3PEAK IC OPAMP SOP8/MSOP RS622 RUN IC 
TP1562A 3PEAK IC OPAMP SOP8/MSOP RS622 RUN IC 
TP2434 3PEAK IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS624 RUN IC 
TP1564A 3PEAK IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS624 RUN IC 
TP321 3PEAK IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS321 RUN IC 
LMV321A 3PEAK IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS321 RUN IC 
TP358 3PEAK IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS358 RUN IC 
LMV358A 3PEAK IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS358 RUN IC 
TP324 3PEAK IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS324 RUN IC 
LMV324A 3PEAK IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS324 RUN IC 
TP1541A 3PEAK IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS6331 RUN IC 
TP1542A 3PEAK IC OPAMP SOP8/MSOP RS6332 RUN IC 
TP1544A 3PEAK IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS6334 RUN IC 
TP1511 3PEAK IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS121 RUN IC 
TP1512 3PEAK IC OPAMP SOP8/MSOP RS122 RUN IC 
TP1514 3PEAK IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS124 RUN IC 
TP5551 3PEAK IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
TP5552 3PEAK IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
TP5554 3PEAK IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8554 RUN IC 
TP5591 3PEAK IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8557 RUN IC 
TP5592 3PEAK IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8558 RUN IC 
TP5594 3PEAK IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8559 RUN IC 
TP5531 3PEAK IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8511 RUN IC 
TP5532 3PEAK IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
TP5534 3PEAK IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8514 RUN IC 
TP2301 3PEAK IC OPAMP SOT23-5 RS8561 RUN IC 
TP2302 3PEAK IC OPAMP SOP8 RS8562 RUN IC 
TP2304 3PEAK IC OPAMP TSSOP14 RS8564 RUN IC 
TPH2501 3PEAK IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8751 RUN IC 
TPH2502 3PEAK IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8752 RUN IC 
TPH2504 3PEAK IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8754 RUN IC 
TP2121 3PEAK IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8031 RUN IC 
TP2122 3PEAK IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8032 RUN IC 
TP2124 3PEAK IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8034 RUN IC 
TP2011 3PEAK IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8901 RUN IC 
TP2011 3PEAK IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8907 RUN IC 
TP2021 3PEAK IC Comparators SOT23-6 RS8912 RUN IC 
LMV331 3PEAK IC Comparators SOT23-5 RS331 RUN IC 
LMV393 3PEAK IC Comparators SOP8 RS393 RUN IC 
LMV393 3PEAK IC Comparators SOP14/TSSOP14 RS339 RUN IC 
TPW4157 3PEAK IC Switch SC70-6 RS2101 RUN IC 
TPW3157 3PEAK IC Switch SC70-6/SOT23-6 RS2057 RUN IC 
TPW3221 3PEAK IC Switch MSOP/QFN-1.8×1.4-10L RS2058 RUN IC 
TPL730 3PEAK Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3236 RUN IC 
TPL740 3PEAK Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3236 RUN IC 
TPL710 3PEAK Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3221 RUN IC 
TPL720 3PEAK Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3221 RUN IC 
TPL810/820 3PEAK Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 RS3002 RUN IC 
LM358 SGM IC OPAMP SOP8 LM358 RUN IC 
LM2904 SGM IC OPAMP SOP8 LM358 RUN IC 
SGM721 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS721 RUN IC 
SGM722 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP RS722 RUN IC 
SGM724 SGM IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS724 RUN IC 
SGM8631 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS621 RUN IC 
SGM8632 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP RS622 RUN IC 
SGM8634 SGM IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS624 RUN IC 
SGM8621 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS521 RUN IC 
SGM8622 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP RS522 RUN IC 
SGM8624 SGM IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS524 RUN IC 
SGM321 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS321 RUN IC 
SGM8535 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS321 RUN IC 
SGM358 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS358 RUN IC 
SGM8536 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS358 RUN IC 
SGM324 SGM IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS324 RUN IC 
SGM8538 SGM IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS324 RUN IC 
SGM8541 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS6331 RUN IC 
SGM8541 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP RS6332 RUN IC 
SGM8544 SGM IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS6334 RUN IC 
SGM3130 SGM IC OPAMP DFN3*3 RS6334 RUN IC 
SGM8531 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS221 RUN IC 
SGM8532 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP RS222 RUN IC 
SGM8534 SGM IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS224 RUN IC 
SGM8521 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS121 RUN IC 
SGM8522 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP RS122 RUN IC 
SGM8524 SGM IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS124 RUN IC 
SGM8551 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
SGM8557-1 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
SGM8958-1 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
SGM8959-1 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8551 RUN IC 
SGM8552 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
SGM8557-2 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
SGM8958-2 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
SGM8959-2 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP RS8552 RUN IC 
SGM8554 SGM IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8554 RUN IC 
SGM8557-4 SGM IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8554 RUN IC 
SGM8591 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8557 RUN IC 
SGM8581 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8557 RUN IC 
SGM8555 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8557 RUN IC 
SGM8592 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8558 RUN IC 
SGM8582 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8558 RUN IC 
SGM8556 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8558 RUN IC 
SGM8594 SGM IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8559 RUN IC 
SGM8584 SGM IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8559 RUN IC 
SGM8551 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8538 RUN IC 
SGM8552 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP RS8539 RUN IC 
SGM8957-1 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8511 RUN IC 
SGM8955 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8511 RUN IC 
SGM8957-2 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
SGM8956 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP RS8512 RUN IC 
SGM8557-1 SGM IC OPAMP SOT23-5 RS8561 RUN IC 
SGM8557-2 SGM IC OPAMP SOP8 RS8562 RUN IC 
SGM8557-4 SGM IC OPAMP TSSOP14 RS8564 RUN IC 
SGM8051 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8751 RUN IC 
SGM8052 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8752 RUN IC 
SGM8054 SGM IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8754 RUN IC 
SGM8041 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8031 RUN IC 
SGM8042 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP8 RS8032 RUN IC 
SGM8044 SGM IC OPAMP SOP14/TSSOP14 RS8034 RUN IC 
SGM8045 SGM IC OPAMP SOT23-5/SOT23-6 RS8051 RUN IC 
SGM8046 SGM IC OPAMP SOP8/MSOP8/DFN2x2 RS8052 RUN IC 
SGM8701 SGM IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8901 RUN IC 
SGM8707 SGM IC Comparators SOT23-5/SC70-5 RS8907 RUN IC 
SGM8706 SGM IC Comparators SOT23-6 RS8912 RUN IC 
SGM8749 SGM IC Comparators SOT23-5 RS331 RUN IC 
SGM8750 SGM IC Comparators SOP8 RS393 RUN IC 
SGM3001 SGM IC Switch SC70-6 RS2101 RUN IC 
SGM3002 SGM IC Switch MSOP-10 RS2102 RUN IC 
SGM3003 SGM IC Switch MSOP-8 RS2103 RUN IC 
SGM3005 SGM IC Switch TDFN-3x3-10/MSOP-10 RS2105 RUN IC 
SGM3157 SGM IC Switch SC70-6/SOT23-6 RS2057 RUN IC 
SGM3699 SGM IC Switch TQFN-3×3-16L RS2099 RUN IC 
SGM44599 SGM IC Switch TQFN-3×3-16L RS2299 RUN IC 
SGM4717 SGM IC Switch MSOP/QFN-1.8×1.4-10L RS2058 RUN IC 
SGM7227 SGM IC Switch UTQFN-1.8×1.4-10L/MSOP-10 RS2227 RUN IC 
SGM7228
SGM7222
SGM IC Switch UTQFN-1.8×1.4-10L/MSOP-10 RS2228 RUN IC 
SGM4157 SGM IC Switch SC70-6 RS2257 RUN IC 
SGM5223 SGM IC Switch QFN-1.8×1.4-10L RS2332 RUN IC 
SGM48751 SGM IC Switch  RS2251 RUN IC 
SGM48572 SGM IC Switch  RS2252 RUN IC 
SGM48753 SGM IC Switch  RS2253 RUN IC 
SGM48754 SGM IC Switch  RS2254 RUN IC 
SGM48755 SGM IC Switch MSOP-10 RS2255 RUN IC 
SGM48780 SGM IC Switch MSOP-10 RS2255 RUN IC 
SGM3717 SGM IC Switch QFN-1.8×1.4-10L RS2117 RUN IC 
SGM3718 SGM IC Switch QFN-1.8×1.4-10L RS2118 RUN IC 
SGM2019 SGM Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3236 RUN IC 
SGM2036 SGM Linear Regulator SOT23-3/SOT23-6/DFN RS3236 RUN IC 
SGM2028 SGM Linear Regulator SOT23-3/SOT23-7/DFN RS3236 RUN IC 
SGM2040 SGM Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/DFN RS3221 RUN IC 
SGM2200 SGM Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 RS3005 RUN IC 
SGM2202 SGM Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 RS3005 RUN IC 
SGM2203 SGM Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 RS3005 RUN IC 
SGM2200 SGM Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 RS3002 RUN IC 
SGM2202 SGM Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 RS3002 RUN IC 
SGM2203 SGM Linear Regulator SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3 RS3002 RUN IC 
SGM2200 SGM Linear Regulator SOT23-3/SOT89-3 RS75xx-1 RUN IC 
SGM2202 SGM Linear Regulator SOT23-3/SOT89-3 RS75xx-1 RUN IC 
SGM2203 SGM Linear Regulator SOT23-3/SOT89-3 RS75xx-1 RUN IC 
SGM4553 SGM Voltage-Level Translator SOT23-8/VSSOP/DFN RS0102 RUN IC 

 

본사 : 경기도 남양주시 다산중앙로 19번길 21(다산동, 다산진건블루웨일 지식산업센터1차 F223,F224호)      TEL : 031-556-6153      FAX : 031-566-6153       EMAIL : selpa@selpasemicom.com
구로사무실 : 서울시 구로구 경인로 53 15(구로동 유통단지) 나동 3214      TEL : 02-2686-6153      FAX : 02-6442-6153

Copyright ⓒ Selpasemicom Co., Ltd. All Rights Reserved.